Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Документация за обществена поръчка

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени Изх. №2594/20.06.2019

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП

00398-2019-0005

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Резултати от пазарна консултация-Покана с изх. №2468/12.06.2019

ПРОТОКОЛ №1

Договори

Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиция № 1 и № 2

Страници