Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Протокол № 2

Обявление по чл. 86, ал.1 от ППЗОП

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Обявление за приключване на договор Д-ОП-35/29.03.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № Д-КС-8 и №Д-КС-3

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Договор

Страници