Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП

Съобщение по чл.53 от ППЗОП

Обявление за приключване на договор Д-ОП-29/13.05.20г.

Обявление за приключване на договор Д-ОП-12/26.03.20г.

Разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП

Протокол

Разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП

Договори

Обявление за възложена поръчка

Страници