Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Обявления за приключване на договори

Резултати от пазарна консултация-Покана с изх. №3159/08.08.2019

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Документация и приложения към нея

Протокол № 1

Решение и Обявление

00398-2019-0009

Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции

ПРОТОКОЛ №1

Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени изх. № 3159/08.08.2019г.

Страници