12/2018

„Доставка на реактиви и консумативи във връзка с изпълнение на Договор за услуги Д-222/11.12.2017г. от медико-диагностична лаборатория по геномна диагностика, Център по молекулна медицина /ЦММ/, Катедра Медицинска химия и биохимия, Медицински факултет, Медицински университет-София  по   1 обособена позиция»