00398-2014-0017

"Доставка, монтаж,  пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска и друга апаратура за нуждите на Медицински факултет при Медицински Университет-София по 30  обособени позиции”

Видимост на тази публикация: 
Public - accessible to all site users