00398-2015-0023

Периодична доставка на оригинални консумативи за разпечатваща техника  за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за 2015/2016 г. по 5 обособени позиции"