1/2018

„Периодична доставка на хранителни среди и тестове за микробиологична диагностика, необходими за обучението на студенти и лекари специализанти през 2018/2019 година по 5 обособени позиции, както следва:      1. Хранителни среди и биологични продукти с къс срок на годност, 2. Антибиотични дискове (картриджи х 50 диска) и реактиви,  3. Сухи хранителни среди и тестове,  4. Хранителни среди и тестове към фирмена диагностична апаратура  (ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА) - АПАРАТ ЗА ХЕМОКУЛТУРИ „БАКТЕК” на производител фирма  Бектон Дикинсън)  и   5. Пособия към хранителни среди за еднократна употреба“