2/2014

„Доставка на химикали, реактиви и  консумативи за нуждите на редовните докторанти на Медицински факултет при Медицински университет-София  по 17 обособени позиции” под №9037719 в АОП