00398-2014-0006

„Доставка на апаратура за научно-изследователска дейност по проект BG161PO003-1.2.04-0086-С0001,  с финансовата подкрепа на Операция BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, за нуждите на Медицински Университет – София, по 9 обособени позиции”