7/2016

„Доставка на материали, химикали и консумативи по проект с вх.№ 4672/22.07.2015  на тема "Анализ на панел от гени, асоциирани с предразположение за развитието на фамилен рак на гърдата и яйчниците, чрез секвениране от ново поколение",  Договор № 7-С/2015 г. финансиран от СМН, МУ- София с ръководител Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн под № 9050320 в АОП.