3/2018

„Абонаментна поддръжка, извършване на техническо, сервизно и двадесет и четири часово аварийно обслужване на асансьорни уредби в сградите на Медицински университет-София за период от 2 години по 5 /пет/ обособени позиции