13/2018

„Доставка на химикали и реактиви за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет към Медицински университет-София за 2017г. по   21  обособени позиции»