00398-2017-0001

„Доставка на химикали, реактиви и консумативи за нуждите на редовните докторанти на Медицински факултет при Медицински Университет- София за учебната 2016/2017 г. по 20 обособени позиции"