ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Отваряне на ценови предложения

Обявление за приключване на договор Д-ОП-256

Обявление за възложена поръчка

Договори

Обява, документация и приложения към нея

2/2019

Периодична доставка на хранителни среди и тестове за микробиологична диагностика, необходими за обучението на студенти и лекари специализанти през 2019/2020 година по 6 обособени позиции, както следва: 1. Хранителни среди и биологични продукти с къс срок на годност, 2. Антибиотични дискове (картриджи х   50 диска) и реактиви,  3. Сухи хранителни среди и тестове,  4. Хранителни среди и тестове към фирмена диагностична апаратура  (ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА) - АПАРАТ ЗА ХЕМОКУЛТУРИ „БАКТЕК” на производител фирма  Бектон Дикинсън), 5. Апарат за определяне на антимикробна чувствителност „Vitek2.

Обявление за приключване на договори Д-ОП-243 и Д-ОП-244

Обявление за приключване на договор Д-ОП-217

Решение за откриване

Страници