Доклад от работата на комисията

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

Документация и приложения към нея

3/2020

„Доставка на хладилна и друга електро-домакинска техника за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София по 2 обособени позицииˮ

Решение за класиране и определяне на изпълнители

Доклад от работата на комисията

Протокол №3

Протокол №2

Страници