Обявление за приключване на договор Д-ОП-52

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Решение за откриване

00398-2019-0008

"Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена по 2 обособени позиции"

Документация и приложения към нея

Договори

Решение и Обявление

Обявление за възложена поръчка-сключени договори по обособени позиции №№3, 6, 7, 8 и 9

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Страници