Обява, документация и приложения към нея

Документация и приложения към нея

Решение и Обявление

00398-2019-0012

„Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София  по 9  обособени позиции“

Решение за класиране и определяне на изпълнители

Доклад от работата на комисията

Протокол № 3

Протокол № 2

Протокол № 1

Разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП

Страници