Решение РК36-1012/22.05.2020г. за изменение на влязло в сила Решение №РК36-524/14.04.2020г. в частта по обособени позиции 4 и 5

Протокол № 1

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договори

Договори

Обявление за възложена поръчка - сключени договори по обособени позиции №1 и 2

ДОГОВОР № Д-КС-4/14.05.2020г.

Документация и приложения към нея

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-9/26.03.20г.

Решение и Обявление

Страници