РЕШЕНИЕ №РК 36-413 от 13.03.2019г.

ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №2

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Протокол № 1

Протокол

Решение за промяна

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Страници