00398-2015-0003

„Инженеринг /инвестиционно проектиране и строителство / на обект : Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на сграда за образование - „Пансион" /общежитие/, с идентификатор 12259.1025.70.1 на Медицински университет – София – филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, находяща се в ПИ с идентификатор 12259.1025.70, по КККР, кв. 8, УПИ III-За училище, по плана на гр. Враца”„Инженеринг /инвестиционно проектиране и строителство / на обект : Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на сграда за образование - „Пансион" /общежитие/, с идентификатор 12259.1025.70.1 на Медицински университет – София – филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, находяща се в ПИ с идентификатор 12259.1025.70, по КККР, кв. 8, УПИ III-За училище, по плана на гр. Враца”