00398-2018-0003

Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Медицински университет – София по осем обособени позиции