00398-2018-0010

„Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 15 обособени позиции”