00398-2016-0020

"Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена" публикувана на 04.10.2016г.