00398-2018-0009

„Периодична доставка на оригинални  и съвместими консумативи за разпечатваща техника  за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София” за срок от две години по 6 обособени позиции“