00398-2017-0003

 "Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена"