4/2016

„Застраховка на недвижимите имоти публична държавна собственост предоставени за управление  от Медицински университет-София” под № 9049940 в АОП.