00398-2020-0008

Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна Диагностика към сектор Център по Молекулна медицина, Катедра Медицинска химия и биохимия, Медицински факултет при Медицински университет – София по 7 обособени позиции