3/2019

„Осигуряване на online доспъп до научна медицинска информация за срок от една година за нуждите на Факултет по дентална медицина, Фармацевтичен факултет и Централна медицинска библиотека при Медицински университет – София по 3 обособени позиции“