2/2020

„Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 3 обособени позиции“