00398-2018-0011

„Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от две години по 3 обособени позиции“