00398-2019-0001

„Доставка на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена по 3 обособени позиции"