00398-2020-ФДМ

„Доставка на апаратура за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София по 4 обособени позиции по Проект  „Нови възможности за лекарите в България“ № BG051PO001-6.2.18-0001, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”