8/2018

„Доставка на материали, химикали и консумативи по проект  ФНИ Б02/242 на тема: „Генетично изследване на ендофенотипи при биполярно афективно разстройство“ Договор ДФНИ Б02/6 от 12.12.2014г., финансиран от ФНИ, МОН с ръководител проф.д-р Вихра Миланова,дмн по 7 обособени позиции»