14/2018

„Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2019 г. за нуждите на звената на Медицински университет – София по 3 обособени позиции"