12/2016

„Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществени чрез покупка по предварително подавани заявки за нуждите на студентските столове, стопанисвани от База СОССБОС – Медицински университет – София по 12 обособени позиции” под №9052219 в АОП.