00398-2017-0014

Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за  2018 година по 6  обособени позиции