9011851

Доставка на материали и консумативи по проект ДФНИ Б01/9 от 21.11.2012г. ФНИ, МОМН с ръководител проф. Филчев на тема: "Проучване на оралните лигавични лезии като ранен диагностичен белег на социално значими заболявания”  по 4 обособени позиции.