00398-2016-0008

„Доставка на апаратура и оборудване за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София по 31 обособени позиции по Проект  „Нови възможности за лекарите в България“ № BG051PO001-6.2.18-0001, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”