00398-2014-0011

„Изграждане на интегрирана информационна система в Медицински университет – София в изпълнение на дейностите по проект: „Въвеждане на система за управление на качеството в Медицински университет – София съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета“ по договор № BG051PO001-3.1.08-0036 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на дейностите по схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”