00398-2018-0010

„Доставка на специфична апаратура и доокомплектовка на съществуваща такава за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София по 15 обособени позиции”

Протокол № 1

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Разяснения съгласно чл.33, ал.1 от ЗОП

Протокол №2

Договори

Обява, документация и приложения към нея

Доставка на консумативи за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет към Медицински университет-София за 2017г. по 12  обособени позиции»

Решение за класиране, определяне на изпълнители и прекратяване на обособени позиции

Доклад от работата на комисията

Протокол № 3

Страници