Обявление за възложена поръчка

Договори

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка-прекратени обособени позиции 1, 6 и 13

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обявление за изменения или допълнителна информация

Обявление за приключване на договор

Решение за класиране, определяне на изпълнители по отделните обособени позиции и прекратяване на обособени позиции

Доклад от работата на комисията

Страници