СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОТОКОЛ

8/2019

„Доставка на стъклария за 2019 г. за нуждите на предклиничните катедри на Медицински факултет към Медицински университет - София по 9 обособени позицииˮ

Документация и приложения към нея

Решение и Обявление

00398-2019-0010

”Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2019/2020 г. по  3 обособени позиции”

Протокол № 1

Обявления за приключване на договори

Разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП

У-СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.43, АЛ.4

Страници