Договори

Обява, документация и приложения към нея

4/2019

„Обслужване от служба по трудова медицина на работниците и служителите  на Медицински университет-София, включително оценка на риска за здравето и безопасността при работа на работещите в Медицински университет-София ” 

Обявление за приключване на договор Д-ОП-245

3/2019

„Осигуряване на online доспъп до научна медицинска информация за срок от една година за нуждите на Факултет по дентална медицина, Фармацевтичен факултет и Централна медицинска библиотека при Медицински университет – София по 3 обособени позиции“

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП

Приложения към техническото задание

Приложение № 6 - Техническо задание

Приложения към документацията

Документация за обществена поръчка

Страници