2/2020

„Изработване, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по 3 обособени позиции“

Решение за класиране и определяне на изпълнител

Доклад от работата на комисията

Протокол № 3

Протокол № 2

Отваряне на ценови предложения

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Отваряне на ценови предложения

Документация и приложения към нея

Решение и Обявление

Страници