Решение и Обявление

Решение и Обявление

Обявление за изменение

Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособени позиции №№4 и 5

Обява, Документация и приложения към нея

9/2020

 

„Доставка на течни горива- бензин и дизелово гориво с карти за безналично разплащане на пос терминал за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по   2 обособени позиции“

 

Документация и приложения към нея

Решение и Обявление

ПРОТОКОЛ №1

ОБРАЗЦИ

Страници