Договори

Обявление за възложена поръчка-сключени договори по обособени позиции №№4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 и 15

Резултати от пазарна консултация-Покана с изх.№2652/27.06.2019г.

Обявление за приключване на договор Д-ОП-206

Отваряне на ценови предложения

00398-2019-0006

„Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане за студентско общежитие на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - гр. Враца по 4 обособени позиции“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № Д-КС-197

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № Д-КС-2

Обява, документация и приложения към нея

6/2019

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА  ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ– СОФИЯ

Страници