Допълнително споразумение

Решение за одобрение на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение на Решение № РК 36-418/12.03.20г. в частта му по обособена позиция № 33

Съобщение по чл. 53 от ППЗОП

Съобщение по чл.193 от ЗОП

Протокол

ПРОТОКОЛ №1

Протокол

Договор № Д-ОП-7/20.03.20г.

Обявление за възложена поръчка

Страници