00398-2016-0012

„Доставка на специализирана система за количествено определяне на оксидативни маркери в биологични проби за нуждите на Катедра Медицинска Химия и Биохимия, Медицински факултет при Медицински университет – София”