00398-2020-0010

Доставка на материали, консумативи и реактиви по споразумение Д01-285/17.12.2019г. с МОН за нуждите на НУКБПИ (Национален Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания) по 2 обособени позиции