1/2014

 „Годишен абонамент на чуждестранни периодични издания за 2015 г. за нуждите на звената на Медицински университет - София" под № 9036904 в АОП.