Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-24/12.03.19г.

Решение за изменение

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Допълнително споразумение

Обявление за изменение

Договори

Обявление за възложена поръчка

Решение за класиране и определяне на изпълнител - 44 обособена позиция

Страници