Обявление за възложена поръчка - сключени договори по обособени позиции №№1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7

Обявление за приключване на договори

Протокол № 1

Решение за класиране и определяне на изпълнител

Доклад от работата на комисията

Протокол № 3

Протокол № 2

Протокол № 1

Решение за класиране, определяне на изпълнители по отделните обособени позиции и прекратяване на обособени позиции

Доклад от работата на комисията

Страници