Резултати от пазарна консултация, възложена с граждански договор № ГД-85/27.8.19г.

Разяснение по чл.180 от ЗОП

Допълнително споразумение

Обявление за изменение

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ

Обявление за приключване на договор Д-ОП-55

Документация и приложения към нея

Решение и Обявление

ДОГОВОР №Д-КС-18/13.09.2019 г.

Обявление за приключване на договор Д-ОП-49

Страници