Решение за класиране , определяне на изпълнители и прекратяване на обособени позиции

Договор

Доклад от работата на комисията

Протокол 3

Становище на експертите към Протокол 2

Протокол 2

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № Д-КС-4 и №Д-КС-5

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Страници