00398-2019-0014

Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет  - София от   IV-то тримесечие на 2019-2021 година по 9  обособени позиции