7/2015

„ДОСТАВКА  НА ХИМИКАЛИ, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕДОВНИТЕ ДОКТОРАНТИ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ ПО 14 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” под № 9040829 в АОП