01/2016

Периодична доставка на хранителни среди и тестове за микробиологична диагностика, необходими за обучението на студенти и лекари специализанти през 2016/2017 година по 5 обособени позиции - публикувана на 04.10.2016г.