11/2018

„Доставка на материали, химикали и консумативи по изследователски проект, конкурс „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения-2017“ с входящ №4728/1907 на тема „Нови биохимични, генетични и клинични маркери за оптимизиране на диагностиката и мониторирането на неалкохолната стеатозна болест при пациенти със затлъстяване и предиабет“, Договор №Д-233/15.12.2017г., финансиран от МУ-София с ръководител проф. д-р Здравко Каменов, дмн по 3 обособени позиции»