Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Т-Обявления за приключени договори за обособени позиции №№1, 2 и 6

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Т-ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № Д-КС-16 от 13.11.2020г.

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-40/28.04.21г.

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-39/15.04.21г.

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-37/13.04.21г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Страници