Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Договори

Договори

ОБЯВА, ДОКУМУНТАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ

10/2018

„Доставка на течни горива- бензин и дизелово гориво с карти за безналично разплащане на пос терминал за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по 2 обособени позиции“

Договори

Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиции № 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14 и 19

Протокол

Протокол

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Страници