Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Обявление за изменение

Допълнително споразумение

Обява, Документация и приложения към нея

12/2019

Доставка на консумативи за нуждите на предклиничните катедри на Медицински факултет за 2019 г. и  консумативи, необходими за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет - София по 10 обособени позиции

Договори

Обявление за възложена поръчка - сключени договори по обособени позиции № 1 и №2

Договори

Страници