Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Договори

Информация за приключване на договор

Протокол от работата на комисията

РЕШЕНИЕ № РК 36-255 от 21.02.2017г.

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №2

Документи към обществената поръчка

Решение и Обявление

00398-2017-0002

 Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и съвместими консумативи за разпечатваща техника  за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за 2017г. по 4 обособени позиции

Страници