Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП

Разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП

ОБЯВА, ДОКУMEНТАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ

9/2017

„Изпълнение на текущ ремонт на покрива на сградата на ПУЦ към МФ при МУ-София, на ул. Здраве №2 в две обособени позиции" Обособена позиция 1: „РСМР по покрива, демонтажни и монтажни работи, полагане на хидроизолация, подмяна на улуци, подулучни поли и шапки, полагане на мазилки и шпакловки по стени“ 
 Обособена позиция 2: „Направа на инсталация против обледеняване на улуци и водостоци по покрива на сградата на ПУЦ към МФ при МУ-София“

Разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП

Обявление за приключване на договор

Решение за класиране и определяне на изпълнител

Доклад за резултатите от работата на комисията

Протокол № 3

Страници