Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1,2 и 5

Договор Д-КС-17

Договор Д-КС-16

Договор Д-КС-15

Договори

Обявление за възложена поръчка - сключени договори по обособени позиции №№1 и 2

Обявления за приключване на договори

РЕШЕНИЕ № РК 36-4306 от 17.11.2020г.

Обявление за възложена поръчка-прекратена обособена позиция 2

Страници