Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Договор

Договор

освобождаване на гаранция за изпълнение

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключване на договори

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор

информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключване на договор

освобождаване на гаранция за изпълнение

информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключване на договор

Страници