Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Решение за класиране и обявяване на изпълнител и прекратявяне на обос.позиции

Доклад от работата на комисията

Протокол № 3

Протокол № 2

Обява, документация и приложения към нея

7/2017

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект и Упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг /инвестиционно проектиране и строителство/ на обект: „Реконструкция и основно обновяване включващо въвеждане на енергоспестяващи мерки, оборудване и обзавеждане на сградата на студентско общежитие Блок 6 към база на СОССБОС при МУ-София, находящо се в гр.София, кв.Лозенец, ул.Плачковица № 19

Протокол 2

Становище

граждански договор ГД-72/29.05.2017г.

Страници