Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Обява, документация и приложения към нея

16/2018

“Извършване на дезинсекция, мониторинг, дератизация и дезинфекция  на звената на МУ-София”

Протокол № 1

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Разяснения съгласно чл.33, ал.1 от ЗОП

Протокол №2

Договори

Обява, документация и приложения към нея

Доставка на консумативи за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет към Медицински университет-София за 2017г. по 12  обособени позиции»

Решение за класиране, определяне на изпълнители и прекратяване на обособени позиции

Страници