Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Обявление за приключване на договор Д-ОП-45/21.05.2021

Обявление за приключване на договор Д-ОП-173/19.11.2020

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР № Д-ОП-59/13.09.2019Г.

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-60/19.09.2019г.

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-41/13.06.2019г.

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-40/04.06.2019г.

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-185/19.11.2018г.

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-7/20.03.2020г.

Страници