Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-11/26.03.20г.

Договор № Д-ОП-29/13.05.20г.

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-13/01.04.20г.

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-10/26.03.20г.

Документация и приложения към нея

Решение и Обявление

Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени с изх.№1645/27.05.2020г.

Договори

Страници