Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Решение за откриване

00398-2019-0008

"Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Медицински университет-София и неговите звена по 2 обособени позиции"

Документация и приложения към нея

Договори

Решение и Обявление

Обявление за възложена поръчка-сключени договори по обособени позиции №№3, 6, 7, 8 и 9

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обява, документация и приложения към нея

7/2019

Доставка на реактиви и консумативи за научно-изследователска дейност по българо-американски проект «Генетични и епигенетични проучвания на феталното развитие на човешкия мозък“ по  3 обособени позиции

Страници