Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Протокол от работата на комисията

Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП

Допълнително спорозумение N2 към Договор Д-КС-197/22.01.2016

Протокол № 2 от работата на комисия

Информация за приключване на договори

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

информация за приключване на договор

Разяснение по чл.189 от ЗОП

Обява, документация и приложения към нея

Страници