Добре дошли в новия сайт Профил на Купувача към МУ - София!

На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Тези промени най-общо засягат следните въпроси:

  • въвежда  пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
  • глава втора от ЗОП,  се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
  • вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и
  • едновременно с това  и да осигуряват възможност за публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;

 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Обявление по чл. 86, ал.3 от ППЗОП

ДОГОВОР №Д-КС-11/24.04.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Обява, документация и приложения към нея

5/2019

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на дисков масив (storage) и компоненти към него за нуждите на Медицински университет-София

Страници