3/2019

„Осигуряване на online доспъп до научна медицинска информация за срок от една година за нуждите на Факултет по дентална медицина, Фармацевтичен факултет и Централна медицинска библиотека при Медицински университет – София по 3 обособени позиции“

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП

Приложения към техническото задание

Приложение № 6 - Техническо задание

Приложения към документацията

Документация за обществена поръчка

Решение и обявление

Решение за класиране и определяне на изпълнители

Доклад от работата на комисията

Протокол № 3

Страници