СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.43, АЛ.4

Обявление за приключване на договор

Протокол №1

Обявление за възложена поръчка-прекратена обособена позиция 58

Обявление за приключване на договор Д-ОП-113

РЕШЕНИЕ № РК 36-2802 от 14.08.2020 г.

ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №2

Обявление за възложена поръчка - прекратяване на обособени позиции

Страници