Обявление за възложена поръчка

Договори

Договори

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение на влязло в сила Решение №РК36-299/25.02.2020г. и за прекратяване на обособени позиции №№6, 7 и 9

Договори

Обявление за възложена поръчка

Протокол

Съобщение по чл.53 от ППЗОП

Разяснение по чл.189 от ЗОП

Страници