00398-2020-FDM

Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебна операционна зала за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София по 4 обособени позиции