00398-2015-0015

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура и инструментариум за оборудване на зала за практическо обучение по дентална имплантология за нуждите на Факултет по дентална медицина към Медицински университет-София“