1/2015

„Дигитализация на информационните компоненти за многократно и многоцелево използване” по проект „Информационни Компоненти на Храненето” референтен № BG161PO003-1.1.06-0099-C0001 от оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г. ”