00398-2016-0003

"Периодична доставка на хигиенни и други материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет  - София за  2016/2017 година по 13  обособени позиции. ”