8/2016

„Доставка на химикали и реактиви за нуждите на редовните докторанти при Медицински факултет на Медицински университет-София по 21 обособени позиции за учебната 2016 г.” под №9050539 в АОП.