00398-2013-0024

„Извършване на конструктивно обследване и оценка на съответствието на четири строежа предоставени за управление и стопанисване на Медицински университет- София: сграда на ФДМ при МУ-София, сграда на ФФ при МУ-София, сграда на МК“ Йорданка Филаретова” при МУ-София и сграда на ЦМБ при МУ-София и съставяне на технически паспорти по реда на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. (обн., ДВ, бр. 7/2007 г., изм., ДВ, бр. 38/2008 г.), свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ»