00398-2015-0004

„ИНЖЕНЕРИНГ (Инвестиционно проектиране и строителство) на обект: Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на КОМПЛЕКС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ-ФИЛИАЛ“ПРОФ.ИВАН МИТЕВ“-ВРАЦА, състоящ се от пет сгради и дворно място в УПИ VІІІ - „ЗА КОМПЛЕКС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“, и.п 12259.1027.118, кв.13 (бивш 264) по плана на гр. Враца, ж.к.“Източна –промишлена зона“, бул.“2-ри юни“ №179“